کد گروه

Jav-add-0300 

مشخصات فنی

افزودنی همتراز کننده رنگ مایع صنعتی و اتومبیلی

بسته بندی

20 Kg in Drum

ثبت سفارش

این گروه محصولات  به عنوان  بهبود دهنده سطح ، در گروه های مختلف پوشش های حلالی کاربرد داشته و برای کاهش ایراد های سطحی ماننده حفره و پوست پرتقالی استفاده می شود. افزودنی فوق اثر نامطلوب بر کشش سطحی پوشش ندارد اما با کاهش گرادیان کشش سطحی باعث افزایش همترازی و براقیت رنگ می شود.
X