ژل جداکننده سرم خون
به منظور رفع نیاز در بخش بهداشت و درمان و با توجه به نیاز بسیار گسترده در این بخش  , این گروه محصولات در شرکت ژاو افزونه آور فرموله شده و در حال حاضر در مرحله ساخت پایلوت قرار دارد.
X