روش استفاده از مواد افزودنی در فرمول رنگهای پودری

بیشتر گروه های مواد افزودنی در هنگام ساخت رنگهای پودری در مرحله پیش اختلاط همراه بقیه مواد به صورت خشک مخلوط شده و سپس وارد اکسترودر میشوند .اما تعدادی از مواد افزودنی در سایر مراحل تولید از جمله 

بیشتر گروه های مواد افزودنی در هنگام ساخت رنگهای پودری در مرحله پیش اختلاط همراه بقیه مواد به صورت خشک مخلوط شده و سپس وارد اکسترودر میشوند .اما تعدادی از مواد افزودنی در سایر مراحل تولید از جمله :

  1. پس از فرایند اکستروژن و قبل از آسیاب
  2. پس از فرایند آسیاب

به محصول اضافه میشوند .
انتخاب زمان و محل اضافه کردن مواد افزودنی بستگی مستقیم به کاربرد مورد انتظار از آن ماده دارد که در بخشهای بعدی به تفصیل به این مورد پرداخته خواهد شد


چاپ  
X