Image
افزودنی گاززدای رنگ پودری
افزودنی گاززدای رنگ پودری ژاو افزونه آور، به منظور كاهش سوراخ های سوزنی و افزایش براقیت درپوششهای پودری معرفی میشود. در صورت استفاده از این افزودنی، سایر مواد گاز زدا ازجمله بنزویین از فرمول رنگ حذف میشود.این تركیب در حین پخت فیلم پودر پوششی ، هوای به دام افتاده در بین ذرات پودر را قبل از سخت شدن فیلم خارج می كند تاحباب هوا در پوشش باقی نمانده و سوزنی شدن سطح كه در اثر خروج دیرهنگام هوا از پوشش پدیدار می گردد، به حداقل برسد. به این ترتیب یكنواختی سطح رنگ را افزایش میدهد

افزودنی بهبود دهنده براقیت

به منظور بالا بردن میزان براقیت پوشش های پودری می توان از افزودنی بهبود دهنده براقیت (gloss agent) استفاده کرد که این ترکیب با ایجاد ساختار شبکه ای در درون بافت پوشش نه تنها چسبندگی به سطح زیرایند را بهبود میبخشد بلکه باعث کاهش حساسیت پوشش به حضور الودگی شده و موجب می شود تا سطحی صافتر عاری از سوراخهای سوزنی یا حفره به دست آید. که برایند آن افزایش تا ده درصد براقیت پوشش است.نمود بصری براقیت یه پوشش خاصیت رفتار اینه ای آن پوشش است که تصاویر پیرامون خود را هر چه بهتر از خود منعکس میکند
Image
Image

افزودنی روانساز رنگ پودری

افزودنی های روانساز ژاو افزونه آور به عنوان بهبود دهنده سطح ، در گروه های مختلف پوشش های پودری كاربرد داشته و  برای كاهش ایراد های سطحی مانند حفره، سوراخهای سوزنی، اثر چشم ماهی و پوست پرتقالی قابل استفاده است. این گروه با افزایش یكنواختی و صافی سطح پوشش نهایی، براقیت و درخشندگی سطح محصول را بهبود می بخشد.
X